Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Technik RTG

Zapraszamy do składania dokumentów w konkursie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez technika RTG.

Rozstrzygnięcie branch icon

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

  • dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania danego rodzaju świadczeń,
  • posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielenia świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert obejmujące przypadki przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażeń wirusem HIV i WZW na czas trwania umowy,
  • posiadają aktualne zaświadczenie dot. pracy w warunkach promieniowania jonizującego,
  • posiadają aktualny kurs ochrony radiologicznej,
  • posiadają zarejestrowaną działalność uprawniającą do wykonywania czynności objętych zamówieniem, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i przedstawią aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów,
  • złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. VII „Warunkach konkursu ofert”.

Konkurs zakończony

Kontakt z nami branch icon