Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
1 września 2021

Remont budynku ZOL

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy realizuje Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0087/21 pn. “Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczy” na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0087/21-00 z dnia 18.06.2021 r. w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem realizowanego Projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób psychicznych na rzecz mieszkańców powiatu białostockiego oraz całego województwa podlaskiego. Przedmiotem Projektu jest wykonanie przebudowy z rozbudową budynku nr 48A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego na potrzeby świadczonych usług (w tym w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej prowadzonej w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień) na rzecz dorosłych pacjentów zmagających się z chorobami psychicznymi. Realizacja Projektu obejmuje następujące etapy: Prace budowlane (ZOL)
  1. Nadzór inwestorski (ZOL)
  2. Zakup sprzętu medycznego (ZOL + AOS)
  3. Zakup pozostałego wyposażenia (ZOL)
  4. Zakup wyposażenia meblowego (ZOL)
  5. Zakup wyposażenia socjalnego (ZOL)
  Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim, w powiecie białostockim oraz Mieście Białystok w ramach SPP ZOZ w Choroszczy na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną w Choroszczy mieszczącego się przy Placu im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16 – 070 Choroszcz oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 2, 15-863 Białystok Zakres inwestycji znajduje również potwierdzenie w uzyskanej pozytywnej Opinii o celowości inwestycji oraz pokrywa się z celami wyznaczonymi w Programie naprawczym Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Grupę docelową Projektu stanowią mieszkańcy województwa podlaskiego, a w szczególności powiatu białostockiego oraz Miasta Białystok. W wyniku realizacji inwestycji wsparciem zostaną objęte osoby, na rzecz których będą świadczone usługi zdrowotne w obszarze psychiatrii dorosłych (opieka stacjonarna oraz ambulatoryjna). Efektem Projektu będzie zapewnienie odpowiednich standardów leczenia pacjentów z chorobami psychicznymi. Okres realizacji: 18.06.2021 r. - 30.06.2023 r. Wartość Projektu: 4 203 631,42 PLN Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 781 120,38 PLN Wysokość dofinansowania EFRR: 3 213 952,28 PLN  

Pozostałe aktualności

19 października 2022

System wjazdowy do Szpitala

Dnia 10 października 2022 r. został uruchomiony system wjazdowy na teren Szpitala. W związku z powyższym, wjazd jest możliwy po okazaniu karty wjazdowej lub wykupienia miejsca parkingowego. Jednocześnie informuję, że...

Czytaj dalej news icon
21 września 2022

Zmiana organizacji ruchu

Od dnia 26.09.2022 godz. 06:00 do dnia 03.10.2022 do godz. 06:00 zamknięta zostanie główna brama wjazdowa do szpitala od Pl. Brodowicza. Wjazd na teren szpitala możliwy będzie objazdem ulicami: Żółtkowska...

Czytaj dalej news icon
1 września 2022

Oddział ogólnopsychiatryczny IV-Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku

Szanowni Państwo, Z dniem 31 sierpnia 2022 roku Oddział ogólnopsychiatryczny IV - Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku zakończył działalność w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Od 1...

Czytaj dalej news icon