Telefon
Nasza infolinia: +48 85 719 10 91
Pin
Adres Szpitala: Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Eye
hospital img

Dział Techniczno – Gospodarczy

Do kompetencji Działu należy:
• zabezpieczenie warunków technicznych Zakładu
• racjonalna gospodarka budynkami i budowlami, sprzętem techniczno – gospodarczym, urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz sprzętem technicznym, pozostającym na stanie Zakładu
• realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, ROPS (opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, monitorowanie i analiza możliwości pozyskiwania finansowania na realizację projektów przydatnych dla Zakładu)
• prowadzenie wszelkich spraw związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym koordynacja i zarządzanie realizacją projektów (w tym m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, raportowanie do instytucji zarządzających programami);
• monitorowanie trwałości zrealizowanych przez Zakład projektów
• nadzorowanie i odbiór usług zlecanych do wykonania na zewnątrz
• rozliczanie robót remontowych
• utrzymanie porządku na posesjach i obiektach Zakładu
• dbanie o właściwy stan techniczno – sanitarny Zakładu
• dokonywanie zakupów dóbr materialnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Zakładu
• prowadzenie gospodarki materiałowej Zakładu

Kontakt: (85) 719 10 91 wew. 238