Deklaracja dostępności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada menu dostępności zawierające ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, szczególnie ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu,
oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.
Szpital mieści się pod następującym adresem:
pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.
Telefon do sekretariatu szpitala: +48 85 719 10 91 wew. 402.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Rafał Tomaszczuk.

Adres poczty elektronicznej: rafal.tomaszczuk@sppchoroszcz.med.pl.

Kontaktować można się także telefonując na numer telefonu + 48 85 719 10 91 wew. 445.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Nie wszystkie budynki Szpitala są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nr 12 (Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Neurologiczna): 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznaczone kolorem niebieskim), podjazd oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 11 (Administracja, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), brak windy.

Budynek nr 13 (II Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 15 (Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 19A (Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”), Oddział ogólnopsychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego II: swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 19B (Izba Przyjęć, Dział Diagnostyki Obrazowej, Oddział neurologiczny
z pracownią elektroencefalograficzną, Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), 3 windy umożliwiające przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 22, 22A (Oddział III – psychogeriatrii, Oddział Geriatrii, Oddział rehabilitacji neurologicznej): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 21 (Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 23, 23A, 23B (Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Oddział ogólnopsychiatryczny VI, Oddział ogólnopsychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego, Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości): podjazd i winda umożliwiające przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynki 25A, 25B, 25C (Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, III Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu): podjazd i winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 45 (Oddział terapii uzależnień od alkoholu dla mężczyzn): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 48A, 48B (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nr 48 (Dział Dietetyki i Żywienia): 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznaczone kolorem niebieskim), podjazd i winda umożliwiające przemieszczenie się osób
z niepełnosprawnościami.

Budynek ul. Radzymińska 2 w Białymstoku (Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień i Padaczek): swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim (niski poziom podłogi), winda umożliwiająca przemieszczenie się osób z niepełnosprawnościami, brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego.