Poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych.

 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, tel. 85 7191091 wew. 288, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj., obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa obiektu (monitoring wizyjny), dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami, a także w celu związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f; art. 9 ust. 2 lit. f, h RODO).

Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w celu sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na potrzeby sprawozdawczości wymaganej przez podmioty do tego upoważnione.

Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne (poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dodatkowo w przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Udostępniamy dane osobowe:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej. Ponadto Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w realizacji świadczeń zdrowotnych – lekarzom na umowach cywilnoprawnych, konsultantom medycznym, firmom serwisującym systemy teleinformatyczne oraz urządzenia diagnostyczne, podmiotom świadczącym usługi transportu medycznego oraz wykonującym dla Szpitala badania diagnostyczne. Informacje o zawartych umowach na udzielanie świadczeń medycznych oraz wykaz jednostek, którym możemy zgodnie z prawem udostępnić dane możesz uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane: Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa (art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Standardowy czas przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat, a w szczególnych przypadkach 30 lat.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl, formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.sppchoroszcz.med.pl, pisemnie na adres siedziby administratora: Pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz lub drogą telefoniczną pod numerem (85) 719 10 91.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@sppchoroszcz.med.pl lub drogą telefoniczną pod numerem (85) 719 10 91 wew. 288. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zgadza się na przetwarzanie jego danych – imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości – w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnione nam dane pochodzą od osób korzystających z formularza kontaktowego celem nawiązania kontaktu. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora.

 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY W SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, tel. 85 7191091 wew. 288, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala, na podstawie art. 23 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 18 e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 6 ust. 1 lit d) i art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Monitoring wizyjny obejmuje:

 • wejścia i wyjścia do budynków, spacerniaki przeznaczone dla pacjentów, parkingi przed budynkami, ciągi komunikacyjne, pokoje odwiedzin, palarnie, sale chorych, sale obserwacyjne, izolatki.

Kamery zainstalowane w salach obserwacyjnych oraz w izolatkach dodatkowo wyposażone są w mikrofony, które rejestrują dźwięk.

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach prawa, maksymalnie przez trzy miesiące, a po upływie tego czasu od momentu zarejestrowania, nagrania są automatycznie niszczone, chyba, że zarejestrowany obraz może być lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dodatkowo w przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (oferentów, dostawców, wykonawców)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych to: adres e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, nr tel. 85 7191091 wew. 288

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodne z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem- przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
 2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych- przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora- przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.