SKARGI I WNIOSKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SZPITALA

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Przedmiotem skargi może być w szczególności: nieprzestrzeganie/naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów pacjenta.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy, zwłaszcza w aspekcie udzielania przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapobiegania nadużyciom.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub przez inną uprawnioną osobę.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
– pisemnej – w sekretariacie Szpitala, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1435, za pośrednictwem poczty – na adres Szpitala (Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz) lub poczty elektronicznej (e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl),
– ustnej – Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy.

Skarga i wniosek muszą zawierać :
• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
• adres wnoszącego,
• podpis wnoszącego skargę lub wniosek,
• opis przedmiotu skargi lub wniosku.

Skargi i wnioski anonimowe, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli skarga lub wniosek są wnoszone w imieniu osoby trzeciej – jej załącznikiem powinno być pisemne upoważnienie osoby, w której sprawa dotyczy.

W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego skargę lub wniosek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.