Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej w Oddziale rehabilitacji neurologicznej

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 tj. z póź.zm).

Kandydaci zgłaszając się do konkursu składają:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postepowania konkursowego na dane stanowisko
8. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, której treść znajduje się poniżej treści ogłoszenia o konkursie.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia, (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do SPP ZOZ w Choroszczy) (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2021.430 t.j. z dnia 2021.03.09), nie krótszym niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia), na adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Dereszaw Choroszczy 16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1

Ogłoszenie o naborze  (PDF, 1 MB)