Dotyczy: konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trybie dyżurowym Szpitala w Oddziale Geriatrii i w III Oddziale Psychogeriatrii nr SZSPC-SOA.07.05.80.2023

Treść ogłoszenia (PDF, 200 KB)