Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz. 85 719 10 91
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@sppchoroszcz.med.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje), b i c RODO. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/Pana w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane kandydatów przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie usunięte, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do celów przyszłych rekrutacji – w takim przypadku dane zostaną usunięte po 6 miesiącach od dnia otrzymania zgłoszenia.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.