Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy informuje, że planuje wybrakować dokumentację medyczną indywidualną wewnętrzną pacjentów (historię chorób) przechowywaną w swoich zbiorach, której okresy przechowywania już upłynęły. Brakowana będzie dokumentacja historii chorób pacjentów leczących się w roku 1990, 1991, oraz przełom roku 1991/1992 w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00, do budynku administracji pokój 133 telefon: (85)719 10 91 w. 272. Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w siedzibie szpitala oraz do pobrania poniżej. Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia), bez możliwości odtworzenia danych. Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2023.1545) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164)

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (ODT, 138 KB)