Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22 pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19. Działanie 11.1. Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19