Projekt WND-RPPD.08.04.01-2-0087/21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie: 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Tytuł: „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy, w SPP ZOZ w Choroszczy”

Kwota ogółem: 4 203 631,42 zł
Dofinansowanie: 3 213 952,28 zł
Wkład własny: 567 168,10 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 422 511,04 zł

Czas realizacji: 18-06-2021 – 30.06.2023 r.

Projekt zakłada: wykonanie przebudowy z rozbudową budynku nr 48A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego na potrzeby świadczonych usług na rzecz dorosłych pacjentów zmagających się z chorobami psychicznymi.