Do kompetencji działu należy:

  • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • współudział w sporządzaniu ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia
  • współudział w opracowywaniu kalkulacji kosztów procedur medycznych oraz kontrolowanie i aktualizowanie kalkulacji tych procedur
  • przygotowanie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i pozostałymi płatnikami, sądami i prokuraturą oraz pacjentom nieubezpieczonym
  • opracowywanie i przygotowywanie materiałów do sporządzania zestawień, sprawozdań statystycznych z zakresu działalności szpitala zgodne z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów
  • praca w zakresie rejestracji i dokumentacji chorych, tj. prowadzenie księgi głównej chorych i innych ksiąg związanych z pobytem chorego w szpitalu
  • wypełnianie kart statystycznych, kompletowanie i przekazywanie do właściwych urzędów w wyznaczonych terminach
  • prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu, a w szczególności wykonywania odpisów dokumentacji do sądów i prokuratur
  • przeprowadzanie audytu z realizacji świadczeń medycznych w poszczególnych komórkach jednostki