Do kompetencji działu należy:

 • zabezpieczenie warunków technicznych Zakładu
 • racjonalna gospodarka budynkami i budowlami, sprzętem techniczno – gospodarczym, urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz sprzętem technicznym, pozostającym na stanie Zakładu
 • realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, ROPS (opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, monitorowanie i analiza możliwości pozyskiwania finansowania na realizację projektów przydatnych dla Zakładu)
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym koordynacja i zarządzanie realizacją projektów (w tym m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, raportowanie do instytucji zarządzających programami);
 • monitorowanie trwałości zrealizowanych przez Zakład projektów
 • nadzorowanie i odbiór usług zlecanych do wykonania na zewnątrz
 • rozliczanie robót remontowych
 • utrzymanie porządku na posesjach i obiektach Zakładu
 • dbanie o właściwy stan techniczno – sanitarny Zakładu
 • dokonywanie zakupów dóbr materialnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Zakładu
 • prowadzenie gospodarki materiałowej Zakładu