Od 01 sierpnia 2011r. funkcjonuje i gotowy jest do przyjęcia pacjentów Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych. Oddział powstał w związku z realizacją nowego rodzaju środka zabezpieczającego związanego z leczeniem sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej art. 95a Kodeksu karnego oraz wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia orzekanego przez sądy na podstawie art. 96 § 1 Kodeksu karnego.

Oddział posiada 10 miejsc dla sprawców przestępstw seksualnych, 40 miejsc dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem od alkoholu (30 miejsc dla mężczyzn, 5 miejsc dla kobiet).

Ośrodek dysponuje wysoko specjalistyczną kadrą lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych i innych zawodów medycznych gwarantujących profesjonalne działania zmierzające do rehabilitacji i resocjalizacji internowanych w nim sprawców.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 Kodeksu karnego wykonawczy – z następującymi kodami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10):

  • Zespół uzależnienia spowodowany używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F1x.2),
  • Zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nie określone spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F1x.5-9).

Mogą też być inne rozpoznania z grupy zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99).