Pobyt w naszym Oddziale jest wskazany dla pacjentów potrzebujących intensywnego leczenia psychoterapeutycznego z powodów kryzysów życiowych lub zdiagnozowanych czynników osobowościowych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi oraz realizację istotnych celów życiowych. Jesteśmy jednostką przygotowaną do psychodynamicznego diagnozowania i psychoterapii pełnego spektrum pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, w tym borderline.

Podejmujemy się leczenia także tych osób, które nie są w stanie efektywnie korzystać z leczenia w trybie ambulatoryjnym i dziennym (nie uzyskują oczekiwanej poprawy). Innym ważnym powodem podjęcia leczenia w OLZNiZO może być brak dostępu do profesjonalnego i refundowanego leczenia psychoterapeutycznego w miejscu zamieszkania.

Rozpowszechnienie zaburzeń nerwicowych w populacji wynosi około 7%, a zaburzeń osobowości około 10% populacji (w tym 40-60% osób hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych). Dla porównania ryzyko zachorowania na schizofrenię wynosi 1%. Brak leczenia osób z takim rozpoznaniem powoduje duże koszty osobiste takie jak: bierność życiową, trudności z utrzymaniem pracy, problemy z budowaniem satysfakcjonujących relacji, brak satysfakcji życiowej, nadużywanie substancji psychoaktywnych, hospitalizacje, próby samobójcze, konflikty małżeńskie i rodzinne.

Podstawową metodę leczenia w naszym Oddziale stanowi psychodynamiczna psychoterapia indywidualna prowadzona z częstotliwością 2 sesji tygodniowo. Pozwala to na efektywne dopasowanie interwencji terapeutycznych do problematyki danego pacjenta. W pracy wykorzystujemy klinicznie zorientowane metody psychoterapii psychodynamicznej o udowodnionej skuteczności leczenia. Należą do nich Psychoterapia oparta na Analizie Przeniesienia (TFP) opracowana przez zespół profesora Otto Kernberga (www.borderlinedisorders.com) w Personality Disorders Institute w Nowym Yorku (www.nyp.org/bpdresourcecenter) oraz Psychodynamicznej Psychoterapii Wspierającej (PPW) skoncentrowanej na poprawie adaptacji pacjenta do realizacji kluczowych zadań życiowych.

Leczenie psychoterapeutyczne uzupełniają różne formy grupowych zajęć terapeutycznych takie jak: – elementy treningu interpersonalnego, – arteterapia, – psychorysunek, – filmoterapia, – trening relaksacyjny, – terapię zajęciowa.

Drugim ważnym aspektem leczenia jest udział w społeczności terapeutycznej, którą tworzą pacjenci i personel Oddziału. Umożliwia to lepsze rozumienie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i poprawę jego jakości. Aktywnością popołudniową społeczności terapeutycznej zarządza samorząd wybierany spośród jej członków.

Pobyt w OLZNiZO w zależności od wnoszonej psychopatologi i rozstrzygnięć diagnostycznych trwa 12 lub 24 tygodnie. Osobom z rozpoznaniem zaburzeń osobowości lub przedłużających się życiowych kryzysach sugerujemy korzystanie z dłuższego leczenia, którego podstawowe cele są następujące: – stabilizacja stanu emocjonalnego, – poprawa objawowa, – wzrost motywacji życiowej, – przepracowanie głównych trudności w osiąganiu satysfakcjonujących relacji z innymi, – uzyskanie diagnozy psychodynamicznej przeżywanych problemów i planu dalszego leczenia po wypisie z Oddziału.

Leczenie w naszym Oddziale dedykowane jest osobom pełnoletnim, które posiadają ważne ubezpieczenie i przeszły proces kwalifikacji, polegający na wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej i osobistej lub telefonicznej rozmowy z psychoterapeutą. W przypadku wątpliwości diagnostycznych możemy w pierwszej kolejności zaproponować, krótszy na przykład 4 tygodniowy pobyt, pozwalający wspólnie ocenić gotowość do korzystania z tej metody leczenia.

W trakcie pobytu do dyspozycji pacjentów pozostają w pełni wyposażona kuchnia, świetlica, mini-siłownia.

Nie kwalifikują się do przyjęcia do Oddziału osoby: – z rozpoznaniem schizofrenii, – oskarżeni w karnych sprawach sądowych, – aktywnie uzależnieni od substancji psychoaktywnych, w tym leków BDA (wymagany okres minimum 2 miesięcznej trzeźwości) – w wieku powyżej 50 roku życia.