Oddział oferuje diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, psychofarmakoterapię i terapię elektrowstrząsową (zabiegi w znieczuleniu ogólnym dwa razy w tygodniu) – zależnie od wskazań. Pozabiologiczne formy oddziaływań terapeutycznych obejmują elementy wywiadu motywacyjnego stosowane w czasie badania zespołowego, otwarte grupy psychoedukacyjne oddzielnie dla chorych z rozpoznaniem psychozy i dla chorych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym łącznie z zaburzeniem schizoafektywnym o przebiegu dwubiegunowym, oraz równolegle zajęcia w otwartej grupie psychoedukacyjnej dla osób z problemem szkodliwego używania substancji psychoaktywnych – niezależnie od współistniejących innych zaburzeń psychicznych.

Zajęcia psychoedukacyjne w każdej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 – 60 min. Prowadzone są przez lekarzy psychiatrów. Chorzy, którzy wykazują poprawę wyrażającą się deklarowaną motywacją do unikania używania substancji psychoaktywnych lub do abstynencji mogą uczestniczyć w grupowym treningu zachowań asertywnych.

Osobom z symptomatyką lękową, depresyjną lub somatyzacyjną proponujemy grupowe treningi relaksacyjne oraz wstępną grupę psychoterapeutyczną (grupa wsparcia) angażującą do podjęcia ewentualnej psychoterapii w przyszłości. Grupa psychoterapeutyczna spotyka się dwa razy w tygodniu.

Osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zależnie od indywidualnie rozpoznawanych potrzeb, proponujemy rehabilitacyjne zajęcia treningowe prowadzone przez przeszkolone w tym zakresie pielęgniarki. Grupowe treningi: praktyczny, budżetowy, prowadzenia rozmowy odbywają się w podobnym rytmie, co zajęcia psychoedukacyjne – dwa razy w tygodniu. Trening higieniczny prowadzony jest indywidualnie w rytmie codziennym.

Zajęcia treningowe i psychoedukacyjne, podobnie jak leczenie farmakologiczne, zalecane są indywidualnie przez lekarzy (po rozpoznaniu potrzeb pacjenta w tym zakresie).