Oddział Psychiatrii Sądowej wchodzi w skład dwunastu placówek tego typu w Polsce przeznaczonych do wykonania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Ośrodek zapewnia całodobowy określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonania środków zabezpieczających.

Placówka przeznaczona jest dla osób:

 • kierowanych na obserwację sądowo-psychiatryczną (zgodnie z postanowieniem sądu lub prokuratury),
 • tymczasowo aresztowanych (nie mogących przebywać w areszcie śledczym ze względu na stan zdrowia psychicznego),
 • internowanych, czyli osób z zaburzeniami psychicznymi będących sprawcami czynów zabronionych (przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym – zgodnie z art. 94 §167 1 k.k., (Jeżeli sprawca, w stanie niepoczytalności określonej w art. 31§167 1, popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym).

Oddział stwarza warunki do:

 • kompleksowej diagnostyki psychiatrycznej,
 • oceny psychiatryczno-psychologicznej opiniowanych na zlecenie organów procesowych,
 • leczenia z wyszczególnieniem leczenia farmakologicznego,
 • rehabilitacji:
  • oddziaływania o charakterze psychologicznym (psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej),
  • oddziaływania o charakterze socjoterapii (trening interpersonalny, rozwijanie zainteresowania).

Oddział pośredniczy w uzyskaniu świadczeń socjalnych, świadczeń medycznych, zwłaszcza psychiatrycznych, internistycznych, neurologicznych, dentystycznych i innych, wykonanych w ośrodku lub, gdy jest to niezbędne ze względów zdrowotnych, zakładach medycznych poza ośrodkiem.

Pacjenci przebywający w placówce rozmieszczeni są w 5 osobowych salach. Do dyspozycji mają sale terapeutyczną, siłownie oraz miejsce przeznaczone do spacerów. Przysługuje im prawo do widzeń zgodnie z decyzją sądu prokuratury oraz regulaminem wewnętrznym oddziału.

Oddział przeznaczony jest dla pięćdziesięciu pacjentów (25 miejsc dla pacjentów internowanych, 25 pozostałych dla pacjentów aresztowanych i będących na obserwacji sądowo-psychiatrycznej ). Personel oddziału to: lekarze, psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki, kuchenkowe i salowi.