Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy informuje, że planuje wybrakować dokumentację medyczną indywidualną pacjentów archiwizowaną w naszych zbiorach tj. zdjęcia rentgenowskie (wykonywane na kliszach rentgenowskich) przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, które należy archiwizować przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie. Brakowana będzie dokumentacja zdjęć rentgenowskich wykonywanych na kliszach – pacjentów hospitalizowanych w latach 1975 – 2011, w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Informujemy, że osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba uprawniona przez pacjenta. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia: 31 października 20223 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 12:00, do budynku Administracji (pokój nr 1) telefon: (85) 719 10 90 wew. 272.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w (pokoju nr 1 – budynek Administracji)) oraz do pobrania:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (PDF, 289 KB)

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia), bez możliwości odtworzenia danych. Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej